Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

  • K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
  • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi
  • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
  • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie
    1. e-mailom - info@nabytokpolomsky.sk
    2. telefonicky - 0905 551 461

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky nabytokpolomsky.sk

Ing. Anton Polomský, Ing. Ján Polomský
sído: Brezovička 143
prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky nabytokpolomsky.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia a poskytovanie informacií, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek zákazníka: záujem o služby alebo bližšie informácie o službách

IV.

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov zo stránky nabytokpolomsky.sk (emailová adresa) - nezverejňuje